समूहको पहिलो चरण
समूह ए
FT नोभेम्बर २०
समूह बी
समूह ए
समूह बी
FT नोभेम्बर २२
समूह सी
समूह डी
समूह सी
समूह डी
समूह एफ
समूह ई
FT नोभेम्बर २३
समूह ई
समूह एफ
समूह जी
समूह एच
समूह एच
FT नोभेम्बर २४
समूह जी
समूहको दोस्रो चरण
समूह बी
FT नोभेम्बर २५
समूह ए
FT नोभेम्बर २५
समूह ए
समूह बी
समूह डी
समूह सी
समूह डी
समूह सी
समूह ई
समूह एफ
समूह एफ
समूह ई
FT नोभेम्बर २८
समूह जी
समूह एच
समूह जी
समूह एच
समूहको तेस्रो चरण
समूह ए
FT नोभेम्बर २९
समूह ए
समूह बी
समूह बी
FT नोभेम्बर ३०
समूह डी
समूह डी
समूह सी
समूह सी
समूह एफ
समूह एफ
समूह ई
समूह ई
FT डिसेम्बर २
समूह एच
FT डिसेम्बर २
समूह एच
समूह जी
प्रि–क्वार्टरफाइनल
प्रि–क्वार्टरफाइनल
प्रि–क्वार्टरफाइनल
प्रि–क्वार्टरफाइनल
प्रि–क्वार्टरफाइनल
प्रि–क्वार्टरफाइनल
प्रि–क्वार्टरफाइनल
प्रि–क्वार्टरफाइनल
प्रि–क्वार्टरफाइनल
क्वार्टरफाइनल
क्वार्टरफाइनल
क्वार्टरफाइनल
क्वार्टरफाइनल
क्वार्टरफाइनल
सेमिफाइनल
सेमिफाइनल
सेमिफाइनल
तेस्रो स्थान
तेस्रो स्थान
फाइनल
फाइनल